Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

Honda RoadSync Algemene Voorwaarden (“AV”)

1. INFORMATIE OVER DEZE AV

1.1 Wij zijn Honda Motor Europe Ltd., Netherlands Branch (“Honda,” “wij,” “ons,” or “onze”), bijkantoor van Honda Motor Europe Limited, CAIN ROAD BRACKNELL 0, RG12 1HL Berkshire, Groot-Brittannië, geregistreerd in Nederland in de KvK onder handelsregisternummer 55801080, met maatschappelijke zetel te Crystal Building B unit B11/2, Rivium Boulevard 222A, 2909 LK Capelle aan de IJsel, Nederland. Wij zijn te bereiken op het e-mailadres: customer.service@honda-eu.com.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op uw gebruik van de Honda RoadSync mobiele applicatie ("App") en enige andere producten en/of diensten die beschikbaar zouden zijn voor u middels of in verband met de App ("Diensten").

1.3 Deze AV maken een juridisch bindende overeenkomst uit tussen u en Honda in verband met uw gebruik van de App en de Diensten dus gelieve deze AV aandachtig te lezen alvorens u de App of de Diensten gebruikt.

1.4 Deze AV zijn van toepassing op elk gebruik van de App. Bij het eerste gebruik van de App zal u gevraagd worden deze AV te aanvaarden wat het aanvinken van digitale aanvaardingsvakjes in de App kan vereisen. Indien u deze AV niet aanvaardt zal u geen gebruik kunnen maken van de App.

1.5 Deze AV bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten, verplichtingen en remedies. Wij vestigen uw aandacht in het bijzonder op de volgende bepalingen in deze AV: artikel 7 (Garanties) en artikel 9 (Beperking van aansprakelijkheid).

1.6 Deze AV zijn laatst bijgewerkt op: augustus 2022.

2. CONTACTEER ONS

2.1 Indien u vragen heeft over deze AV of de App kan u:

2.1.1 De sectie vaak gestelde vragen en antwoorden op de Honda-website bekijken ("FAQ Pagina") op [https://global.honda/voice-control-system/EN/faq.html]; en

2.1.2 Ons contacteren via de contactmogelijkheden en contactgegevens die beschikbaar zijn op de FAQ Pagina of anders aan u ter kennis zijn gegeven door Honda.

2.2 Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u heeft ingevolge het dwingend nationaal recht van uw verblijfplaats, zoals de toepasselijke consumentenwetgeving.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1 Enkel personen met een wettelijk verblijfrecht in Nederland kunnen gebruik maken van de App en de Diensten.

3.2 Om de App te gebruiken moet u verder minstens de wettelijke leeftijd hebben bereikt die vereist is om een rijbewijs te hebben overeenkomstig de regelgeving van het land waar u verblijft en in het land waar u de App gebruikt;

3.3 In aanvulling op art 3.2, indien u onder18 jaar bent (of onder de toepasselijke leeftijd waarop u volwassen wordt geacht in uw land of plaats van verblijf), mag u de App en de Diensten enkel gebruiken indien u toestemming heeft van een ouder of voogd met in begrip van toestemming met deze AV.

3.4 U dient verder een Google-account of Apple ID te hebben om de App en de Diensten te kunnen gebruiken.

4. DE APP

4.1 Om de App te kunnen downloaden, installeren en gebruiken dient u een compatibele mobiele telefoon (smartphone) te hebben met het vereiste besturingssysteem en voldoende vrije opslagruimte. Deze vereisten kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Raadpleeg de actuele technische vereisten in de relevante online winkel vanuit dewelke u de App wenst te downloaden (zoals de Apple App Store of de Google Play Store) ("Appstore"). Wij stellen de App niet beschikbaar aan u, in plaats daarvan downloadt u de App in de relevante Appstore. De App is gratis beschikbaar in de Appstore. Op het gebruik van de relevante Appstore zijn de gebruiksvoorwaarden van de Appstore van toepassing. Honda heeft geen invloed op en is onafhankelijk van de gebruiksvoorwaarden van de Appstore.

4.2 Updates van de App kunnen van tijd tot tijd doorgevoerd worden via de relevante Appstore. Gelieve te noteren dat de App en de Diensten een beperktere functionaliteit kunnen hebben indien u niet de meest recente versie van de App of het besturingssysteem heeft gedownload op uw mobiele telefoon.

4.3 Het gebruik van de App wordt u in licentie gegeven op voorwaarde dat u deze AV en enigerlei regels of beleidslijnen toegepast door de relevante Appstore van waaruit u de App gedownload heeft, naleeft. Deze licentie neemt een einde wanneer de overeenkomst door u of door ons in overeenstemming met artikel 12 wordt opgezegd.

4.4 Om de App te downloaden en de gehele functionaliteit van de Diensten te gebruiken dient u toegang te hebben tot een mobiel netwerk en/of een internetconnectie, een compatibel Honda voertuig dat uitgerust is met specifieke modaliteiten (zoals bluetooth), een mobiel apparaat (zoals een smartphone of tablet), en andere accessoires (zoals een headset, microfoon of oortjes) (samen aangeduid als “Andere Diensten”).

4.5 Indien u Andere Diensten gebruikt dient u de voorwaarden en instructies die van toepassing zijn op dergelijke Andere Diensten na te leven. Enkel u bent uitsluitend verantwoordelijk voor de aankoop van de Andere Diensten en het betalen van de aankoopprijs en enige andere kosten die van toepassing zijn op deze Andere Diensten. Er kunnen u in het bijzonder kosten worden aangerekend door derden (zoals een mobiel netwerk of aanbieder van internet) voor data in verband met uw gebruik van de App en de Diensten. Enkel u bent uitsluitend verantwoordelijk voor al deze kosten. Indien u deze kosten niet wenst te dragen, dient u de App en de Diensten niet te gebruiken.

4.6 We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade ingevolge onjuiste of onvolledige informatie of onderbroken Diensten die werden veroorzaakt door de Andere Diensten (met in begrip van enige gedeeltelijk beperkte ontvangst en/of doorzending van mobiele netwerkgegevens).

4.7 De App kan links bevatten naar websites, informatie, producten of diensten van andere onafhankelijke derden (gezamenlijk “Inhoud van Derden”). De Inhoud van Derden staat niet onder onze controle en we zijn niet verantwoordelijk voor en ondersteunen deze Inhoud van Derden niet. Evenzo, garandeert Honda niet dat enige informatie op de App die wordt verstrekt door een derde (inclusief als onderdeel van enige Inhoud van Derden) actueel, volledig of juist is. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen met betrekking tot uw interactie met enige informatie of inhoud die beschikbaar wordt gemaakt door middel van de App (met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkeersregels, politie instructies, kaartgegevens, verkeersinformatie en –aanwijzingen).

4.8 Alle afspraken die tussen u en een aanbieder van Inhoud van Derden worden gemaakt, zijn uitsluitend tussen u en de desbetreffende aanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een aanbieder van Inhoud van Derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwesties met betrekking tot hun functionaliteit of beschikbaarheid of kaartgegevens, verkeer en nauwkeurigheid van de routebeschrijving).

5. GEBRUIK VAN DE APP

5.1 Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de App nauwkeurig, actueel en vrij van storingen is, kunnen we niet garanderen dat het ook zo zal zijn. Verder kunnen we niet garanderen dat de App of de Diensten geschikt zijn voor enig doel. Daarom is elk vertrouwen dat u in de informatie op de App stelt op eigen risico, aangezien die informatie slechts een inschatting is en onnauwkeurig, onvolledig of verouderd kan zijn.

5.2 In het bijzonder garandeert Honda niet dat de Diensten, of enige informatie of inhoud die beschikbaar is via de App (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kaartgegevens, verkeer en routebeschrijving) (de "Inhoud"), juist zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

5.2.1 de feitelijke omstandigheden op de weg kunnen afwijken van de Inhoud;

5.2.2 de Inhoud niet bedoeld is om informatie die op de weg wordt verstrekt te vervangen, zoals rijrichtingen, beperkingen gebaseerd op tijd, rijbaanbeperkingen, wegblokkades, verkeersborden, verkeerslichten, of politie instructies; en

5.2.3 wij zijn niet verantwoordelijke ten aanzien van u voor enige onjuiste of gevaarlijke kaart aanwijzingen of andere Inhoud.

5.3 Honda garandeert niet dat de Diensten die door middel van de App worden aangeboden gepast en veilig zijn voor gebruik in alle omstandigheden en/of wettelijk zijn in alle landen. U bent verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de App en de Diensten en bent verplicht om uw redelijke vaardigheid en beoordelingsvermogen te gebruiken bij het gebruik van de App en de Diensten.

5.4 U dient ervoor te zorgen dat wanneer u de App of de Diensten gebruikt, u alle toepasselijke verkeersregels en -wetten volgt, gehoorzaamt en naleeft. U erkent en gaat ermee akkoord dat u:

5.4.1 de mogelijkheid tot het geven van instructies op afstand die beschikbaar is via de App (of het apparaat waarop de App geïnstalleerd is) enkel gebruikt wanneer het veilig en wettelijk toegestaan is om deze te gebruiken;

5.4.2 de App en de Diensten niet zal gebruiken op een manier die onveilig is of een risico kan vormen of schade kan berokkenen aan andere personen en/of eigendom van derden; en

5.4.3 het apparaat waarop de App geïnstalleerd is niet zal gebruiken wanneer u rijdt of een voertuig bestuurt.

5.5 U gaat akkoord dat als voorwaarde van uw licentie om de App en de Diensten te gebruiken (zoals beschreven in artikel 6 hieronder), u de App of Diensten niet zal gebruiken strijdig met wat is bepaald in deze AV. In het bijzonder gaat u ermee akkoord om u te onthouden van:

5.5.1 de App of de Diensten te reproduceren, te verspreiden, te uploaden, te verkopen, te verhuren, te leasen, te demonteren, te decompileren, te reverse-engineeren of er afgeleide werken van te maken, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in het geheel of een deel ervan, of anderszins de App of de Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te exploiteren, anders dan uitdrukkelijk toegestaan onder deze AV of wettelijk is toegestaan;

5.5.2 de App en Diensten te gebruiken op enige onrechtmatige wijze, voor enig onrechtmatig doel of op enige wijze die niet in overeenstemming is met deze AV of te handelen op frauduleuze of kwaadaardige wijze, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige code, waaronder virussen of schadelijke gegevens, in de App;

5.5.3 een inbreuk te plegen op onze (intellectuele eigendoms) rechten of deze van derden met betrekking tot uw gebruik van de App of de Diensten;

5.5.4 de App of de Diensten te gebruiken op een wijze die onze systemen of beveiliging zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen of andere gebruikers zou kunnen hinderen;

5.5.5 informatie of gegevens verzamelen of opslaan van enig aspect van de App of onze systemen of proberen te ontcijferen van transmissies naar of van de servers waarop de App draait, behoudens wat wettelijk is toegestaan;

5.5.6 het verstrekken aan ons van valse of onjuiste informatie in verband met de App of de Diensten (met in begrip van maar niet beperkt tot, een gebruikersnaam, wachtwoord, account informatie of andere kenmerken van een derde gebruiken);

5.5.7 uw accounts (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gebruikers-ID en wachtwoord dat daaraan is gekoppeld) bekend te maken, over te dragen of uit te lenen aan een derde of een derde op een andere manier toestaan uw accounts te gebruiken;

5.5.8 het wijzigen, negeren, manipuleren of omzeilen van een van de functies of beveiligingen van de App of de Diensten;

5.5.9 toegang verschaffen tot, toezicht houden op of kopiëren van een element van de App of de Diensten met behulp van geautomatiseerde middelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een robot, een spider of een scraper), behoudens wat wettelijk is toegestaan;

5.5.10 een systeem, gegevens of netwerk met betrekking tot de App of de Diensten te vernietigen, te blokkeren, te manipuleren of te wijzigen, behoudens wat wettelijk is toegestaan;

5.5.11 het overbrengen, opslaan of proberen op te slaan of over te brengen van enige gegevens die virussen bevatten of andere schadelijke computerprogramma’s; of

5.5.12 het beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten van de App of de Diensten;

5.6 De App is geprogrammeerd om ons in staat te stellen uw gebruik van de App en/of de Diensten op afstand uit te schakelen indien de duur van uw licentie voor het gebruik van de App en/of de Diensten is verstreken of is beëindigd in overeenstemming met deze AV. U erkent en gaat ermee akkoord dat indien uw toegang tot de App en/of de Diensten op afstand is uitgeschakeld, de App en/of de Diensten in sommige of alle opzichten niet meer zullen functioneren en u uw gegevens die in de App zijn opgeslagen kunt kwijtraken.

5.7 U bent aansprakelijk ten aanzien van Honda voor alle redelijke kosten, verliezen of andere aansprakelijkheden die wij oplopen of lijden als gevolg van uw schending van deze AV.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHT

6.1 Met inachtneming van deze AV, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie om de App en de Diensten uitsluitend in overeenstemming met deze AV en uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken en dit voor de duurtijd van de intellectuele eigendomsrechten of tot dat de overeenkomst vroeger beëindigd wordt overeenkomstig artikel 12, welk moment eerst valt. Deze licentie omvat geen licentie om de App te reproduceren, te wijzigen of te distribueren.

6.2 Met uitzondering van de in artikel 6.1 verleende licentie, zijn alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten) in en op de App en de Diensten eigendom van Honda, de vennootschappen binnen de Honda-groep en/of andere licentiegevers, en worden deze beschermd door wetten inzake het auteursrecht, alsook door andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Wij, onze verbonden ondernemingen en onze licentiegevers behouden al onze en hun intellectuele eigendomsrechten voor in verband met de App en de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij en zij eigenaar blijven van dergelijke intellectuele eigendomsrechten en vrij zijn om deze te gebruiken zoals wij en zij dat willen.

6.3 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder meer verstaan: auteursrechten, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, al dan niet geregistreerd (waar ook ter wereld) alsook soortgelijke rechten (zoals bedrijfsgeheimen en domeinnamen).

7. WAARBORGEN

7.1 Wij gaan ermee akkoord om de App met redelijke vaardigheid en zorg aan u te leveren en zullen alle redelijke inspanningen leveren om de App te allen tijde aan u beschikbaar te stellen.

7.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten die via de App beschikbaar zijn, worden geleverd op een "as is" basis en:

7.2.1 de App of de Diensten niet steeds foutloos, up-to-date of doorlopend beschikbaar zullen zijn zonder enige onderbreking. De beschikbaarheid, nauwkeurigheid en functionaliteit van de App of de Diensten kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van uw mobiele netwerk, een internetverbinding of GPS-signaal, of andere factoren met betrekking tot uw voertuig of toestel;

7.2.2 het mogelijk is dat bepaalde functionaliteiten binnen de App of de Diensten niet goed of helemaal niet werken als uw voertuig of toestel niet in goede staat verkeert en/of niet goed is onderhouden;

7.2.3 het aantal toepassingen en functies beschikbaar in de App of de Diensten kan verschillen in functie van het besturingssysteem dat u gebruikt (iOS of Android) zodat niet alle toepassingen en functies die bij momenten geadverteerd worden beschikbaar kunnen zijn voor u.

7.2.4 de App of de Diensten onderhevig kunnen zijn aan periodes van onbeschikbaarheid of storing tijdens de periodes waarin onderhoud, updates en wijzigingen worden uitgevoerd (dit kan ook gevallen inhouden waarin Inhoud van Derden wordt onderhouden, bijgewerkt of gewijzigd door de betreffende derden (externe leverancier)).

8. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder deze AV die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

8.1.1 storing op openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

8.1.2 storing van de App of de Diensten als gevolg van het ontbreken van een GPS-signaal, het ontbreken van een internetverbinding, ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, of een verandering van de wet of van een overheidsinstructie of -opdracht,

elk een "Gebeurtenis Buiten Onze Controle".

8.2 Indien een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder deze AV dan:

8.2.1 zullen onze verplichtingen onder deze AV worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen zal worden verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle; en

8.2.2 zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze AV kunnen worden uitgevoerd ondanks de Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien wij ons niet aan de AV houden, kunnen wij verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van de AV of onze nalatigheid. Wij zijn daarentegen niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u akkoord ging met de AV.

9.2 Wij leveren de App en de Diensten (inclusief eventuele berichten, gegevens, informatie, inhoud of ander materiaal dat in combinatie met de App of de Diensten wordt geleverd) alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de App niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden en wij zijn nooit aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

9.3 Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit, noch beperken deze voor:

9.3.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

9.3.2 fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of

9.3.3 elke aangelegenheid waarvan wettelijk niet is toegestaan dat wij onze aansprakelijkheid hieromtrent beperken of uitsluiten, of proberen deze te beperken of uit te sluiten.

10. FEEDBACK

10.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat door het indienen van enige feedback met betrekking tot en over de functionaliteit en prestaties van de App en/of de Diensten ("Feedback"), de Feedback:

10.1.1 geen vertrouwelijke, bedrijfseigen of persoonlijke informatie van derden bevat;

10.1.2 geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden; en

10.1.3 openbaar mag worden gemaakt en gebruikt door Honda zoals van tijd tot tijd wordt beslist.

10.2 Door Feedback in te dienen:

10.2.1 verleent u ons een onbezoldigde, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de Feedback te gebruiken voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op deze Feedback, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verbeteren of wijzigen van de App of de Diensten, en voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden waarover wij van tijd tot tijd kunnen beslissen; en

10.2.2 erkent u dat u door het verlenen van een dergelijke licentie onherroepelijk afstand doet van alle vorderingen en aanspraken omtrent intellectuele eigendomsrechten of morele rechten die u met betrekking tot dergelijke Feedback hebt, en dat u daarvan afstand doet voor zover wettelijk toegestaan.

11. PRIVACY

Uw privacy en persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met onze Honda RoadSync Privacyverklaring en het algemeen privacybeleid, waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe en waarom we dergelijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de Privacyverklaring, zal deze laatste bij voorrang gelden.

12. SCHORSING EN BEËINDIGING

12.1 U bent gerechtigd het gebruik van de App en/of de Diensten op elk moment kosteloos stop te zetten. Dit kan u rechtstreeks via de App zelf doen door deze te verwijderen van uw toestel.

12.2 Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, uw gebruik van of toegang tot de App en/of de Diensten beperken, opschorten of beëindigen indien: (i) er serieuze en aantoonbare vermoedens zijn dat u een inbreuk hebt gepleegd op deze AV; (ii) wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of toezichthoudende instantie; (iii) zich onverwachte technische problemen voordoen; (iv) zich omstandigheden voordoen die een Gebeurtenis Buiten Onze Controle uitmaken; of (v) wij de levering van de App en/of de Diensten in uw land of aan onze klanten meer in het algemeen om welke reden dan ook stopzetten.

12.3 Behoudens in geval van een Gebeurtenis Buiten Onze Controle en wanprestatie in uw hoofde, die een onmiddellijke verbreking rechtvaardigen, zullen wij de overeenkomst enkel opzeggen met een redelijke opzegtermijn.

13. WIJZIGEN VAN DEZE AV

13.1 Wij kunnen deze AV en/of de App van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in de wet, om rekening te houden met nieuwe producten, diensten of apps die wij mogelijk aanbieden, of om andere redenen. In dergelijk geval kan u de overeenkomst steeds beëindigen zonder kosten of schadevergoeding alvorens deze aanpassingen van toepassing worden.

13.2 Wij kunnen deze AV te allen tijde wijzigen door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de App de volgende keer opstart of, waar mogelijk, een kennisgeving te sturen naar het apparaat waarop de App is geïnstalleerd. U wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard als u de App blijft gebruiken, maar wanneer deze wijzigingen nadelig voor u zijn, wordt u gevraagd in te stemmen met de bijgewerkte AV en deze te aanvaarden door in de App digitale aanvaardingsvakjes aan te vinken.

13.3 Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte AV, is het mogelijk dat u de App niet kunt gebruiken. U begrijpt dat u door de bijgewerkte AV te aanvaarden en ermee in te stemmen, wettelijk gebonden bent aan deze gewijzigde AV.

14. ALGEMEEN

14.1 Waar we de woorden “schrift”, “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken in de AV, zal dit ook e-mail omvatten, tenzij anders bepaald.

14.2 Honda kan de App en de Diensten of delen daarvan te allen tijde wijzigen of beëindigen. In een dergelijk geval streeft Honda ernaar om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de inwerkingtreding aan te kondigen.

14.3 Wij kunnen kennisgevingen aan u doen in verband met deze AV of de Diensten door (i) een e-mail te sturen naar het laatste door u opgegeven e-mailadres, of (ii) een bericht te plaatsen op de website die met de App en de Diensten is verbonden. U stemt ermee in nauwkeurige en volledige contactinformatie te verstrekken en te onderhouden die wij kunnen gebruiken voor alle communicatie in verband met deze AV.

14.4 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze AV.

14.5 U kunt uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze AV alleen overdragen aan een andere persoon indien wij hiervoor schriftelijk onze toestemming geven.

14.6 Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een bepaling van deze AV onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht splitsbaar te zijn van deze AV en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

14.7 Indien wij er niet op staan dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze AV nakomt of indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij afstand doen van onze rechten jegens u, doen wij dit alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van onze rechten jegens u naar de toekomst toe.

14.8 Deze AV en de bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Honda met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangen alle voorafgaande of andere regelingen, afspraken, onderhandelingen en besprekingen, zowel mondeling als schriftelijk.

14.9 Deze AV zijn tussen u en ons. Geen enkele andere persoon zal enig recht hebben om de bepalingen in deze AV af te dwingen.

14.10 Op deze AV is het recht van Engeland en Wales van toepassing. Dit betekent dat uw gebruik van de App, en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de App (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), wordt beheerst door het recht van Engeland of Wales. Gelieve te noteren dat indien u uw vaste verblijfplaats hebt in Nederland, u blijft genieten van de bescherming die u ontleent aan het dwingend nationaal recht van Nederland.

14.11 Elk geschil tussen u en Honda over deze AV is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in Engeland en Wales. Dit betekent dat u kan kiezen om het geschil ofwel voor de rechtbanken in Engeland en Wales te brengen ofwel voor de bevoegde rechtbanken in Nederland.