Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

Privacyverklaring

1. Over deze Verklaring

Honda Motor Europe Ltd. (“HME”) en Honda Motor Co., Ltd. (“HM”) (wij”, “we”, “ons” en “onze”) zetten zich in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming (voor België is dit bijvoorbeeld de Privacywet van 30 juli 2018) en de nationale wetgeving betreffende elektronische communicatie (de "Wetgeving inzake Gegevensbescherming").

In deze privacyverklaring (deze “Verklaring”), lichten wij toe hoe wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze Honda RoadSync-dienst (de “Dienst”), inclusief de hiermee samenhangende mobiele applicatie (de “App”), gebruiken. Deze Verklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken, hoelang wij deze mogen bewaren, en de derde partijen aan wie wij deze bekend kunnen maken. Deze Verklaring legt ook uit welke rechten u bezit in verband met uw persoonsgegevens. Gelieve de tijd te nemen om deze Verklaring te lezen en te begrijpen.

Deze Verklaring is een aanvulling op enig ander verwerkings- of privacybeleid dat van tijd tot tijd aan u kan worden verstrekt (met inbegrip van HME’s algemeen privacybeleid voor België: https://www.fl.honda.be/cars/useful-links/privacy-policy.html ). In geval van conflict tussen deze Verklaring en het algemeen privacybeleid zal deze Verklaring primeren. Voor meer info in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen via de contactgegevens hieronder meegedeeld in artikel 11 of via de contactgegevens meegedeeld in het algemeen privacybeleid.

Merk op dat deze Verklaring niet van toepassing is op aanbieders van diensten van derden, met inbegrip van diensten die gelinkt zijn met of interactie kunnen hebben met de Dienst of waarnaar gekoppeld wordt binnen de Dienst, en wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens zouden kunnen gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door zulke derden.

In deze Verklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken, opslaan en delen, hoe u uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens kunt uitoefenen en welke procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. Neem contact met ons op via e-mail op honda.benelux.gdpr@honda-eu.com als u vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebt over deze Verklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of als dergelijke informatie op enig moment verandert.

2. Informatie over ons

In het kader van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, zijn Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk) en Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn ten aanzien van u voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben een regeling getroffen die onze respectieve taken, plichten en verantwoordelijkheden verduidelijkt om te voldoen aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Als u meer wilt weten over deze regeling, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder in punt 11 vermeld staan.

3. Aanpassingen van deze Verklaring

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Enige veranderingen aan deze Verklaring in de toekomst zullen gepubliceerd worden op https://www.honda.nl en, waar passend, aan u worden meegedeeld via aan pop-up in de App. Gelieve regelmatig na te gaan of er enige updates of aanpassingen zijn van deze Verklaring.

4. Definities

In deze Verklaring gelden de definities uit de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Ter illustratie en informatie verwijzen wij naar enkele samenvattingen:

(a) uw “persoonsgegevens”, dit betekent alle gegevens die met u verband houden en naar aanleiding waarvan u geïdentificeerd kan worden. Dit kunnen o.a. contactgegevens, informatie over hoe u de Dienst gebruikt en uw locatie zijn. Wij omschrijven de persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met de Dienst in punt 5 van deze Verklaring;

(b) onze “verbonden ondernemingen”, dit betekent onze dochtervennootschappen, onze moedervennootschappen en eventuele andere dochtervennootschappen van onze moedervennootschappen; en

(c) “verwerking”, dit betekent elk gebruik van uw persoonsgegevens zoals verzameling, opslag, gebruik, overdracht of verwijdering.

5. De persoonsgegevens die we gebruiken en hoe we deze verzamelen

Deze bepaling omschrijft de persoonsgegevens die wij gebruiken en verzamelen in verband met de Dienst.

U verstrekt ons een aantal van deze persoonsgegevens rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de Dienst, zich registreert in de App of wanneer u met ons communiceert. Dit omvat alleen uw e-mailadres en de inhoud van uw communicatie, zoals eventuele feedback of klachten. U moet een Google-account hebben voor Android toestellen of een Apple ID voor iOS toestellen om gebruik te kunnen maken van de Dienst en wij zullen geen toegang hebben tot uw accountgegevens.

We verzamelen of genereren ook (automatisch) andere persoonsgegevens wanneer u de Dienst gebruikt. Dit wordt beschreven in onderstaande tabel:

Soort (persoons)gegevens

Omschrijving

Bron

Locatiegegevens

Deze worden verkregen via uw IP-adressen en bestaan uit regio, land, stad (inclusief breedtegraden en lengtegraden). De verzameling hiervan kan te allen tijde aan- en afgezet worden. Bepaalde functionaliteiten van de App hebben deze gegevens nochtans nodig om te kunnen functioneren.

De App

Sensorgegevens

Deze worden verkregen via de sensoren van de smartphone of een ander apparaat waarop u de App gebruikt. Het bestaat uit gegevens met betrekking tot versnelling, snelheid, magnetische velden, licht en nabijheid.

De App

Gebruiker-ID

Dit bestaat uit uw gebruiker-IDs voor de Dienst, uw Google-ID of Apple ID en uw e-mailadres.

De App

Reisgegevens

Dit bestaat uit bewegingsgegevens, namelijk de totale afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, begin- en eindpunt van een beweging, universeel unieke identificatie (uu-ID), trip-ID, App-sessie-ID, tijd, breedtegraad, lengtegraad, nauwkeurigheid, snelheid, snelheidsnauwkeurigheid, afstand, windrichting, windrichting nauwkeurigheid, hoogte, verticale nauwkeurigheid, locatieaanbieder, De App Geohash, en apparaat tijd.

De App

Gebruiksomgeving

Dit is informatie die de omgeving omschrijft waarin de Dienst wordt gebruikt. Het bestaat uit informatie over:

(i) de door u gebruikte App, namelijk de versie van de App;

(ii) het mobiele of andere apparaat waarop u de App gebruikt, namelijk de eigenschappen van het apparaat (modelnummer, merknaam, naam van de fabrikant, versie van uw besturingssysteem, naam van de drager, hoogte en breedte van het scherm, scherm dpi, schermoriëntatie), mogelijkheden van het apparaat (telefonie, SMS, spraakdiensten, Google Play), apparaat instellingen, taal, standaard apps (muziek, navigatie, telefonie, SMS), netwerkverbindingen en verbindingsstatus, accessoires en apparaten die via Bluetooth of Wifi zijn aangesloten (bijvoorbeeld headset);

(iii) het voertuig waarmee u de Dienst gebruikt, namelijk het type van uw voertuig, de interface van het voertuig, het display van het voertuig en eventuele schakelaars van uw voertuig om de Dienst te bedienen; en

(iv) het apparaat dat uw voertuig met de Dienst verbindt (de "BT-eenheid"), namelijk het model, het serienummer, de hardware, de software en het MacAdres.

De App

Het voertuig

De BT-eenheid

Gebruiksstatus

Dit bestaat uit informatie over of u belt, genavigeerd wordt, muziek afspeelt, in berichtmodus bent, in oproepmodus ben, de gebeurtenis-ID en het tijdstip van de gebeurtenis.

De App

Gebruiksgeschiedenis

Dit bestaat uit de tijdstippen waarop u de Dienst hebt gebruikt, uw apparaat-ID, installatie-eigenschappen, advertentie-ID, sessie-ID en de voertuigbestemmingsID.

De App

Het voertuig

Uw instructies - Dit betreft alle instructies die u via de App levert. Wanneer u spraak gestuurde instructies geeft zal de stemherkenning service van u toestel dit vertalen in technische instructies welke aan de App worden geleverd.

Daarnaast verkrijgen wij ook persoonsgegevens van de volgende derden:

· Voor Android toestellen: Google, die ons uw Google-ID ter beschikking stelt om u de App te kunnen leveren;

· Voor iOS toestellen: Apple, die ons uw Apple-ID ter beschikking stelt om u de App te kunnen leveren;

· De aanbieders van audio- en spraakherkenningsdiensten van uw toestel die uw stemverzoeken vertalen in technische instructies in de App voor de Dienst;

Deze derden treden op als verwerkers nu zij enkel deze persoonsgegevens zullen verzamelen en aan ons doorgeven op onze instructie en ten behoeve van ons.

6. Waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

De volgende tabel geeft weer voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken in verband met de Dienst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om de betreffende doeleinden te bereiken.

Volgens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn wij ook verplicht om een "rechtsgrond" (ook wel “grondslag”) te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt samengevat in onderstaande tabel.

Waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

De persoonsgegevens die we gebruiken

Rechtsgrond

Om u de Dienst te verlenen.

Gebruiker-ID

Locatiegegevens

Reisgegevens

Gebruiksomgeving

 

 

Om stappen te nemen op uw verzoek om een overeenkomst te sluiten waarbij u partij bent, en voor de verdere uitvoering, het beheer en de facilitering van dergelijke overeenkomst.

Het verbeteren van de Dienst, inclusief de kwaliteit van de Dienst, de App en de gebruikerservaring. Dit houdt in dat er analyses worden uitgevoerd om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt.

Gebruiker-ID

Locatiegegevens

Sensorgegevens

Reisgegevens

Gebruiksomgeving

Gebruiksstatus

Gebruiksgeschiedenis

 

 

De verwerking is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang in het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

 

Om nieuwe producten en diensten te plannen en te ontwikkelen. Dit houdt in dat er analyses worden uitgevoerd om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt.

Locatiegegevens

Sensorgegevens

Reisgegevens

 

 

De verwerking is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang in het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

 

Om met u te communiceren in verband met de Dienst. Dit omvat het sturen van dienstmededelingen, het behandelen van vragen, berichten of verzoeken die u mogelijk hebt, en het afhandelen van klachten.

Contactgegevens

Inhoud van communicatie tussen u en ons.

In sommige gevallen is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering, het beheer en de facilitering van onze overeenkomst met u.

Indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de overeenkomst, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang in het aanbieden van een goede klantervaring.

 

Bovendien kunnen wij de in deze Verklaring beschreven persoonsgegevens steeds verwerken:

· Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is (op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen)

· Om onze onderneming en de Dienst te beschermen, onder andere door het afdwingen van onze algemene voorwaarden, het inwinnen van juridisch advies en in het kader van juridische vorderingen (op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te beschermen)

· Om producten en diensten te koop aan te bieden of financiering te verkrijgen voor de activiteiten, inclusief de activa en diensten (op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk zou zijn voor het gerechtvaardigd belang om de activiteiten op een winstgevende manier te kunnen uitvoeren)

We hebben vastgesteld, redelijk handelend en rekening houdend met de omstandigheden, dat we kunnen vertrouwen op gerechtvaardigde belangen als de rechtsgrond voor de verwerking van uw (persoons)gegevens in bepaalde omstandigheden (we hebben dit hierboven vermeld en onze gerechtvaardigde belangen uiteengezet). We hebben deze beslissing genomen door een afweging te maken om ervoor te zorgen dat ons gerechtvaardigd belang niet ten koste gaat van uw privacyrechten als individu. Als u meer informatie wenst over deze afweging, neem dan contact met ons op.

7. Uw persoonsgegevens delen

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen zoals omschreven in deze bepaling.

Voor de doeleinden die in artikel 6 zijn beschreven, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen met:

· onze werknemers, aangestelden en verbonden ondernemingen die geautoriseerd zijn en toegang moeten krijgen tot de gegevens om de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden te verwezenlijken;

· onze externe leveranciers of aannemers, waaronder ontwikkelaars van online tools, dienstverleners voor de werking van de Dienst, en leveranciers van clouddiensten. Meer in het bijzonder zullen uw (persoons)gegevens kunnen worden gedeeld met onze:

· App- en platformaanbieder, namelijk Drivemode

· Analytics-dienstverleners, namelijk Google en Firebase

· Dienstverlener van diensten inzake klantenondersteuning, momenteel Zendesk

· Dienstverlener van cloud hosting diensten, namelijk Google

· App aanbieders, in situaties waar u de App gebruikt om andere apps, zoals Google Maps, HERE Maps of andere media aanbieders, te bedienen

· Dienstverleners van diagnostische diensten

· Aanbieders van onze centrale IT-systemen, zoals ons klantenbeheerplatform

· Onze professionele adviseurs (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fiscale, juridische of andere bedrijfsadviseurs die ons professionele diensten verlenen)

· Insolventie adviseurs

· Potentiële kopers of investeerders van onze bedrijfsactiviteiten of activa

· Bevoegde autoriteiten en regelgevers, met inbegrip van wetshandhavings- of fraudebestrijdingsinstanties en de rechtbanken, met het oog op het onderzoek naar feitelijke of vermoede criminele activiteiten of andere regelgevende of juridische aangelegenheden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, in de volgende situaties:

· in het geval dat we overwegen bedrijfsactiviteiten of activa te verkopen, in welk geval we uw persoonsgegevens zullen bekendmaken aan potentiële kopers van deze bedrijven of activa;

· als wij, of vrijwel al onze activa, worden verworven door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens over onze klanten in ons bezit een van de overgedragen activa zal zijn;

· in geval wij het voorwerp zijn van enige formele of informele insolventieprocedure, dan wel van enige gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffeningsprocedure;

· om onze voorwaarden, beleidslijnen of elk contract dat we met u hebben of tussen u en een derde partij hebben gefaciliteerd, af te dwingen of toe te passen;

· om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of die van onze mensen of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties (inclusief, maar niet beperkt tot, de plaatselijke politie of andere plaatselijke wetshandhavingsinstanties) met het oog op veiligheid, misdaadpreventie en bescherming tegen fraude; en

· als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wettelijke vereisten, of anderszins voor het voorkomen of opsporen van fraude of misdaad.

Diensten van derden

Deze Verklaring heeft geen betrekking op websites, apps of portals van derden waarnaar wij vanuit onze Diensten kunnen linken en heeft geen betrekking op diensten van andere aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de privacypraktijken (inclusief het gebruik van cookies) van dergelijke derden, zelfs als u de website, app, portal of service van een derde partij hebt bezocht via links in onze Diensten.

We raden u aan het beleid van elke aanbieder te controleren en contact op te nemen met deze derde partij als u zich zorgen maakt of vragen hebt. Elke aanbieder van andere diensten, zoals aanbieders van gegevenspakketten, mobiele netwerken, wifi-hotspotdiensten, muziek of berichtendiensten zijn afzonderlijke verantwoordelijken van je gegevens en zijn verantwoordelijk voor hun eigen verwerking.

8. IOverdracht van persoonsgegevens buiten de EER

Uw (persoons)gegevens zullen enkel overgedragen worden buiten de EER naar:

Japan. wordt door de Europese Commissie geacht een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.

- VS: Het gebruik van Google Analytics kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de VS met zich meebrengen en in dat geval zullen wij ervoor zorgen dat er passende contractuele en veiligheidsmaatregelen (met inbegrip van standaard contractuele clausules en desgevallend bijkomende waarborgen) worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

9. Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Zodra ze niet meer nodig zijn, zullen we ze veilig en onherroepelijk verwijderen of anonimiseren zodat ze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld.

In de onderstaande tabel vindt u de maximale termijn waarbinnen wij in beginsel uw persoonsgegevens bewaren. Specifieke soorten gegevens die in deze categorieën zijn opgenomen, kunnen binnen een kortere periode worden verwijderd.

Soort gegevens

Maximum bewaartermijn

Locatiegevens

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Sensorgegevens

Tot 5 jaar na het verzamelen van de gegevens

Gebruiker-ID

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Reisgegevens

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Gebruiksomgeving

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Gebruiksstatus

Tot 5 jaar na het verzamelen van de gegevens

Gebruiksgeschiedenis

Tot 5 jaar na het verzamelen van de gegevens

E-mailadres

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Communicatie die u naar ons stuurt

Tot 5 jaar na de datum van de communicatie

Uw "laatste gebruik" betekent de laatste keer dat u de applicatie opstart op uw apparaten die voor de Dienst worden gebruikt. Let op, als u de Dienst gedurende 5 jaar niet meer gebruikt, worden al uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Als u de applicatie voor de Dienst hebt verwijderd en opnieuw installeert en vervolgens een e-mailadres gebruikt dat u niet hebt gebruikt voor een dergelijke verwijderde applicatie voor de Diensten, kunnen de persoonsgegevens die zijn verzameld uit een dergelijke verwijderde applicatie voor de Diensten niet worden geërfd en worden deze na 5 jaar na uw laatste gebruik van een dergelijke verwijderde toepassing verwijderd.

Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de hierboven weergeven maximale bewaartermijn als wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of als deze nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze bewaartermijnen kunt u een e-mail sturen naar onze gegevensbeschermingsmanager op DPO-BN@honda-eu.com

10. Uw rechten

Als betrokkene, beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. Hieronder volgt een beschrijving van die rechten. U kunt deze rechten alleen inroepen voor zover de wet u die toekent.

 

Recht

 

Omschrijving

 

(1) Recht om geïnformeerd te worden

Een recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u hebben. In deze Verklaring wordt uiteengezet hoe we uw informatie verzamelen, bewaren en opslaan, wat we ermee doen en waarom. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen voorzien van de verdere informatie die u nodig hebt.

(2) Recht op inzage

Een recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

(3) Recht op rectificatie

Een recht om van ons te eisen dat wij alle onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij over u hebben, rectificeren.

(4) Recht op gegevenswissing

 

Een recht om ons te vragen de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen. Dit recht geldt alleen waar (bijvoorbeeld):

· we de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doeleinde te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld;

· wanneer u uw toestemming intrekt als we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming; of

· waar u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken (in lijn met recht 7 hieronder).

Merk op dat u de verwijdering van uw profielgegevens en de anonimisering van alle voertuiggegevens kunt activeren door uw account te verwijderen.

U kunt ook de anonimisering van alle voertuiggegevens activeren door uw voertuig uit te schrijven (hoewel dit niet leidt tot het verwijderen van informatie in de App).

(5) Recht op beperking van de verwerking

 

Onder bepaalde omstandigheden, een recht om onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben te beperken. Dit recht geldt alleen waar (bijvoorbeeld):

· u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;

· wanneer u het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens te verwijderen, maar er de voorkeur aan geeft dat onze verwerking in plaats daarvan wordt beperkt; of

· waarbij we de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doeleinde te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

(6) Recht op overdraagbaarheid

 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbare vorm. U heeft ook het recht om van ons te eisen dat wij deze persoonsgegevens aan een andere organisatie doorgeven, op uw verzoek.

(7) Recht op bezwaar

 

Een recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben wanneer de rechtsgrond voor de verwerking onze gerechtvaardigde belangen zijn of indien wij u zonder toestemming direct marketing doen toekomen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zullen we aan uw verzoek voldoen tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn om de persoonsgegevens te blijven verwerken die voorrang hebben op uw rechten of die bestemd zijn voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

(8) Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Een recht voor u om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloeden.

Merk op dat de Dienst geen geautomatiseerde besluitvorming met zich meebrengt.

(9) Recht op intrekking

Een recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij ons daarop baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld om u te voorzien van marketingmateriaal). Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van kracht is voor de toekomst. De verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt niet beïnvloed.

Merk op dat wij ons niet baseren op uw toestemming voor enige verwerking die in verband met de Dienst wordt uitgevoerd. De verwerking van locatiegegevens kan te allen tijde aan- en afgezet te worden.

(10) Recht om voorzien te worden van de essentie van de regeling tussen de gezamenlijke verantwoordelijken

Honda Motor Europe Ltd. en Honda Motor Co. Ltd. treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Dienst. U hebt het recht om de essentie van de regeling die de partijen onderling hebben getroffen om de naleving van de Wetten inzake Gegevensbescherming te verzekeren, op te vragen.

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsmanager op DPO-BN@honda-eu.com

11. Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Verklaring, uw rechten of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze manager voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Adres: Data Protection Manager, Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch, Crystal Building B unit 11.2 Rivium Boulevard 201-234, 2909 LK Capelle aan den IJsel.

E-mailadres: DPO-BN@honda-eu.com

We raden u aan om eerst contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of bezorgdheden heeft over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Als u echter niet tevreden bent met onze behandeling van een verzoek van u met betrekking tot uw rechten of zorgen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder deze van de lidstaat waar u uw vaste verblijfplaats heeft (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens Tel: 088-18 05 250 E-mail: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als u deze Verklaring in een ander formaat (bijvoorbeeld audio, grote letters, braille) wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Laatst bijgewerkt: augustus 2022