Taal Sluiten

Klik om taal te wijzigen

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA")

AANDACHTIG LEZEN VOORDAT U DE APP VAN DEZE WEBSITE GAAT DOWNLOADEN OF STREAMEN.

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is een wettelijke overeenkomst tussen u (“Eindgebruiker” of “u”) en Honda Motor Europe Limited (bedrijfsnummer 857969) te Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, VK (“Honda”, ons” of “wij”) voor:

·          Honda Miimo mobiele applicatiesoftware, bekend als Mii-monitor (waaronder alle diensten die toegankelijk zijn via de applicatie) (gezamenlijk de App”).

Wij verstrekken u een licentie voor het gebruik van de App op basis van deze EULA en dit is onderworpen aan de regels of het beleid dat van toepassing is op elke appstore (Appstore”) waar de Eindgebruiker de App heeft gedownload (Appstore-regels”). Wij verkopen u de App niet. Wij blijven te allen tijde eigenaar van de App.

VEREISTEN BESTURINGSSYSTEEM

DEZE APP VEREIST EEN ANDROID SMARTPHONE OF APPLE SMARTPHONE MET DE VOLGENDE BESTURINGSSYSTEMEN

1.     iOS 10.0; en/of

2.     Android 5.0

HET APPARAAT MOET MINIMAAL 100MB OPSLAGRUIMTE HEBBEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE EN WERKING. DE SCHERMRESOLUTIE MOET MINIMAAL 960 x 540 PIXELS (px) ZIJN VOOR ANDROID SMARTPHONES OF 960 x 640 PIXELS VOOR APPLE SMARTPHONES. DE APP KAN OOK WERKEN OP ANDERE TOESTELLEN, MAAR DIT ZIJN DE MINIMALE VEREISTEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM DE APP CORRECT TE LATEN FUNCTIONEREN.

DEZE APP IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE HONDA MIIMO (ROBOTIC MOWER) :]

·           HRM40 Live / HRM70 Live

 

BELANGRIJKE OPMERKING:

·          DOOR DE APP TE DOWNLOADEN VAN DE APPSTORE GAAT U AKKOORD MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN DIE BINDEND VOOR U ZIJN. BIJ DE LICENTIEVOORWAARDEN ZIJN INBEGREPEN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN VOORWAARDE 6.

·          INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN, VERSTREKKEN WIJ U GEEN LICENTIE VOOR DE APP EN DIENT U HET DOWNLOADPROCES TE STOPPEN EN DE APP NU TE VERWIJDEREN.

U dient een exemplaar van deze EULA af te drukken voor toekomstige naslag.

OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN

1.             Kennisgevingen

1.1           De voorwaarden van deze EULA zijn van toepassing op de App of een van de diensten die toegankelijk zijn via de App, waaronder updates of aanvullingen erop, tenzij die aparte voorwaarden hebben, in welk geval dergelijke voorwaarden van toepassing zijn.

1.2           Open source-software wordt meegeleverd bij de App en derhalve kunnen de voorwaarden van hun respectievelijke open source-licenties de voorwaarden van deze EULA vervangen.  Indien u wilt weten welke open source-software wordt gebruikt, neemt u contact met ons op via de contactgegevens die staan vermeld in Bijlage 1 van deze EULA

1.3           We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen door u hiervan de eerstvolgende keer dat u de App start, in kennis te stellen. De nieuwe voorwaarden kunnen op het scherm worden weergegeven en u kunt verzocht worden deze te lezen en te accepteren voordat u verder kunt gaan met het gebruik van de App.

1.4           Van tijd tot tijd kunnen updates aan de App worden uitgegeven via de Appstore. Afhankelijk van de update kunt u de App mogelijk niet meer gebruiken tot u de laatste versie heeft gedownload of gestreamd en de nieuwe voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.5           Wij gaan ervan uit dat u toestemming heeft gekregen van de eigenaar van de mobiele telefoon of het mobiele apparaat dat onder uw beheer valt, maar niet uw eigendom is, en staat beschreven in de voorwaarde 2.2 (“Apparaat”) en als u een exemplaar van de App op het Apparaat download. U en hen kunnen kosten in rekening worden gebracht door uw en hun dienstverleners voor internettoegang op het Apparaat. U aanvaardt aansprakelijkheid overeenkomstig de voorwaarden van deze EULA voor het gebruik van de App op, of in verband met een Apparaat, ongeacht of dat laatste uw eigendom is.

1.6   U heeft hier toegang tot onze privacyverklaring www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-hrm40-miimonitor-privacy-policies.html. De privacyverklaring vertelt u hoe wij uw persoonsgegevens in verhouding tot de App verwerken. Door het gebruik van de App erkent u, en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of beveiligd zijn. U begrijpt dat berichten of informatie die u verstuurt met de App gelezen of onderschept kunnen worden door anderen, zelfs bij een speciale kennisgeving dat een specifieke transmissie wordt gecodeerd.

1.7           Door gebruik te maken van de App geeft u ons toestemming tot het verzamelen en gebruiken van technische informatie over uw Apparaat en de bijbehorende software, hardware en randapparatuur om onze producten en onze producten te verbeteren en u diensten te kunnen aanbieden.

1.8           De App kan links bevatten van websites van onafhankelijke derden (Derdenwebsites”). Derdenwebsites vallen niet onder ons beheer en wij zijn niet verantwoordelijk voor, en onderschrijven niet hun inhoud of privacybeleid (indien van toepassing). U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw interactie met Derdenwebsites, waaronder het kopen en gebruiken van producten of diensten die via deze sites toegankelijk zijn.

1.9           Woorden die volgen na termen als waaronderomvattenin het bijzonder of bijvoorbeeld of vergelijkbare termen, dienen te worden beschouwd als illustratief en beperken niet de algemeenheid van de betreffende algemene bewoordingen

2.             Toekenning en omvang van licentie

2.1           Door uw instemming om u te houden aan de voorwaarden van deze EULA, kennen wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie toe voor het gebruiken van de App op uw Apparaat, onderhevig aan deze voorwaarden en de Appstore-regels, opgenomen in deze EULA door verwijzing. Wij behouden ons alle andere rechten voor.

2.2           U mag de App uitsluitend op een Apparaat downloaden om deze op uw Apparaat te bekijken, gebruiken en weer te geven voor persoonlijke doeleinden.

3.             Licentierestricties

Tenzij uitdrukkelijke vermeld in deze EULA of toegestaan door een lokale wet, gaat u ermee akkoord:

(a)    de App niet te kopiëren;

(b)    de App niet te verhuren, leasen, opnieuw onder licentie te brengen, uit te lenen, te vertalen, fuseren, aan te passen, veranderen of te wijzigen;

(c)    geen aanpassingen of wijzigingen uit te voeren aan de gehele of een deel van de App, of toestaan de App of een deel ervan te combineren met, of op te nemen in, andere programma's;

(d)    de gehele of een deel van de App niet te demonteren, decompileren, tot de broncode te herleiden of er afgeleide werken van te produceren;

(e)    de App niet geheel of gedeeltelijk te verstrekken of beschikbaar te stellen (waaronder doelcode of broncode) in enige vorm aan enige persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons; en

(f)     te voldoen aan alle technologische bestuurs- of exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de App (Technologie”),

(gezamenlijk Licentierestricties”).

4.             Acceptabele gebruiksrestricties

U dient:

(a)    de App niet te gebruiken op een onwettige manier, voor onwettige doeleinden of op een manier die niet overeenkomt met deze EULA, of frauduleus of kwaadwillend te handelen, bijvoorbeeld door het binnendringen in, of het toevoegen van kwaadaardige code, waaronder virussen, schadelijke gegevens aan de App of een besturingssysteem;

(b)    geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de rechten van derden in verband met uw gebruik van de App (tot in zoverre dergelijk gebruik niet onder de licentie van deze EULA valt);

(c)    geen materiaal te verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is in verband met uw gebruik van de App;

(d)    de App niet te gebruiken op een wijze die onze systemen of veiligheid zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten, beperken, of aantasten, of die andere gebruikers belemmert; en

(e)    geen informatie of gegevens van onze systemen te verzamelen of te vergaren of trachten transmissies te ontcijferen naar of van de servers waarop een dienst wordt uitgevoerd die toegankelijk is via de App.

(gezamenlijk Acceptabele gebruiksrestricties”).

5.             Intellectuele eigendomsrechten

5.1           U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de App en de Technologie overal ter wereld aan ons en onze licentieverleners toebehoren, dat rechten in de App onder licentie vallen (niet worden verkocht) en dat u geen rechten heeft in, of op de App of de Technologie anders dan het recht tot het gebruiken ervan overeenkomstig de voorwaarden van deze EULA.

5.2           U erkent dat u geen rechten heeft op toegang tot de App in broncodevorm.

6.             Beperking van aansprakelijkheid

6.1           U erkent dat de App niet ontwikkeld is om te voldoen aan individuele vereisten, en dat het daarom uw verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden en functies van de App voldoen aan uw vereisten.

6.2           Wij ondersteunen de App uitsluitend voor thuis- en privé-gebruik. U gaat ermee akkoord de App niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.

6.3           Wij dragen uitsluitend verantwoordelijkheid voor verlies of schade door u geleden voortvloeiend uit een te voorzien resultaat door een schending door ons van deze EULA of voor nalatigheid tot de limiet zoals gespecificeerd in voorwaarde 6.4, maar wij zijn niet aansprakelijk voor onvoorzien verlies of onvoorziene schade. Verlies of schade is te voorzien als het een duidelijke consequentie is van onze schending of als het is overwogen door zowel u als ons op het moment dat wij u de EULA toekenden.

6.4           Onze maximale totale aansprakelijkheid op grond van, of in verband met deze EULA, ongeacht of dit is op basis van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, is in alle gevallen beperkt tot het u toestaan om zonder kosten een nieuw exemplaar van de App te downloaden. Dit is niet van toepassing op de soorten verlies die staan vermeld in voorwaarde 6.5.

6.5           Niets in deze EULA vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor:

(a)    dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid;

(b)    fraude of frauduleuze verdraaiing; en

(c)    elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet.

7.             Beëindiging

7.1           Wij kunnen deze EULA per direct beëindigen via een schriftelijke kennisgeving aan u:

(a)    indien u wezenlijk of aanhoudend in strijd handelt met deze EULA; of

(b)    indien u een van de Licentierestricties of de Acceptabele gebruiksrestricties schendt.

7.2           Bij beëindiging, ongeacht de reden:

(a)    zullen alle rechten die u zijn toegekend uit hoofde van de EULA worden stopgezet;

(b)    dient u onmiddellijk alle activiteiten waartoe u bevoegd bent uit hoofde van deze EULA te beëindigen, waaronder uw gebruik van diensten die via de App worden geleverd; en

(c)    dient u onmiddellijk de App van uw Apparaat te wissen of te verwijderen en ons te bevestigen dat u dit heeft gedaan en dat u alle gehele of gedeeltelijke kopieën die u heeft gemaakt van de App heeft vernietigd, in strijd met deze EULA.

8.             Gebeurtenissen buiten onze controle

8.1           Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren of een vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA, veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt waaronder het niet functioneren van openbare of private telecommunicatienetwerken (Gebeurtenissen buiten onze controle").

8.2           Indien een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die invloed heeft op het uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA:

(a)    zullen onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA worden opgeschort en zal de tijd voor het uitvoeren van onze verplichtingen worden verlengd met de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle; en

(b)    zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden waarmee wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA ondanks de Gebeurtenis buiten onze controle.

9.             Andere belangrijke voorwaarden

9.1           Wij kunnen onze rechten en plichten voortvloeiend uit deze EULA aan een andere organisatie overdragen, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA.

9.2           U kunt alleen uw rechten of plichten voortvloeiend uit deze EULA aan een andere persoon overdragen met onze schriftelijke goedkeuring.

9.3           BELANGRIJK - indien u het eigendom van uw Honda Miimo overdraagt, dient u ervoor te zorgen dat u Honda hiervan onmiddellijk in kennis stelt door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die staan vermeld in Bijlage 1 van dit document.

9.4           Indien wij nalaten erop te staan dat u zich houdt aan de verplichtingen uit hoofde van deze EULA, of als wij onze rechten jegens u niet doen gelden, of als wij wachten met dit te doen, dan betekent dat niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en het betekent niet dat u zich niet hoeft te houden aan deze verplichtingen. Als wij afzien van verzuim door u, zullen wij dit alleen schriftelijk doen en betekent het niet dat wij automatisch afzien van enig later verzuim door u.

9.5           Elke voorwaarde van deze EULA geldt afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde instantie besluit dat een van de voorwaarden onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

9.6           Let erop dat op deze EULA, het onderwerp en de oprichting ervan de Engelse wet van toepassing is. Zowel u als wij komen overeen dat de rechtbanken van Engeland niet-exclusieve jurisdictie hebben om een oordeel te vellen over kwesties van interpretatie, vorderingen of geschillen die verband houden met de voorwaarden van de EULA.

10.           Communicatie tussen ons EN ONDERSTEUNING

10.1         Indien u schriftelijk contact met ons wenst op te nemen, of indien een voorwaarde van deze EULA vereist dat u ons schriftelijk in kennis stelt, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld in Bijlage 1 van dit document. Wij zullen de ontvangst hiervan schriftelijk aan u bevestigen.

10.2         Indien wij schriftelijk contact met u moeten opnemen of u in kennis moeten stellen, zullen wij dit doen via e-mail of via voorgefrankeerde post naar het adres dat u aan ons heeft verstrekt in uw aanvraag van de App.

10.3         Indien u ondersteuning nodig heeft in verband met uw App, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld in Bijlage 1 van dit document.

11.   Verzamelen/gebruik van gegevens:

11.1         de software kan persoonlijke gegevens (e-mailadres, wachtwoord, kaart van gazongebied en gegevens over het gebruik van de grasmaaier - dag, tijd en duur) van de gebruiker vastleggen. Wij hebben de gegevens nodig om diagnostische rapporten op afstand te kunnen bieden. Het diagnostische rapport op afstand is beperkt, maar de gegevens stellen ons in staat om:

(i)              het relevante gazon in kaart te brengen (om te kunnen bepalen of de gebruiker de begrenzingskabel goed heeft gelegd)

(ii)             de huidige status van de grasmaaier te beoordelen (bijv. in laadstation, opladen, maaien of gepauzeerd)

(iii)            te bepalen of de HRM40 Live / HRM70 Live een GSM-aansluiting heeft (zo niet, dan adviseren we een corrigerende actie)

(iv)            te bepalen of de HRM40 Live / HRM70 Live een serververbinding heeft (zo niet, dan adviseren we een corrigerende actie)

(v)             software-updates voor de grasmaaier te bieden (Honda kan de gebruiker zo nodig een beschikbare update sturen of de gebruiker meedelen dat er een update beschikbaar is)

(vi)            Gegevens van gebruikers worden niet gedeeld met derden.

12.   MISC

12.1 De voorgaande voorwaarden zijn ook van toepassing op alle updates/upgrades en programma-aanvullingen voor de Software die we aan u beschikbaar maken om te downloaden, behalve indien ze het onderwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst. In dit geval gelden uitsluitend de voorwaarden van de bepalingen die van toepassing zijn op de respectieve update/upgrade of het aanvullende programma.

Deze overeenkomst is aangegaan op de datum waarop u voor de eerste keer de App heeft gedownload.

 

 

BIJLAGE 1 - CONTACTINFORMATIE

 

OOSTENRIJK

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

 

BALTISCHE STATEN

(Estland/Letland/Litouwen)

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallinn Estland

 

BELGIË

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

 

BULGARIJE

Tel.: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia Bulgarije

http://www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

 

KROATIË

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

Fax: +38531320429

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

CYPRUS

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel.: 0035799490421

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

 

TSJECHISCHE REPUBLIEK

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Praag 5 - Velka Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DENEMARKEN

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

www.hondapower.dk

 

FINLAND

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

FRANKRIJK

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tel. : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

 

DUITSLAND

Tel.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

 

GRIEKENLAND

Technellas S.A.92 Athinon Ave

10442 Athene, Griekenland

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

 

HONGARIJE

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

 

IERLAND

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

 

ISRAËL

Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd.

Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv , 6777936

Israel

Tel: +972-3-6953162

OrenBe@mct.co.il

 

ITALIË

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Rome

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

 

MACEDONIË

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

mgalea@gasanzammit.com

 

NOORWEGEN

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POLEN

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Warschau

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@mojahonda.pl

 

PORTUGAL

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

ROEMENIË

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Roemenië

Tel.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SERVIË en MONTENEGRO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SLOWAAKSE REPUBLIEK

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVENIË

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SPANJE en alle provincies

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

ZWEDEN

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

ZWITSERLAND

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd.,

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TURKIJE

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

OEKRAÏNE

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,

Kyiv, 04073, Ukraine

Tel.: +380 44 537 25 76

Fax: +380 44 501 54 27

igor.lobunets@honda.ua

 

VERENIGD KONINKRIJK

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk